• 0335
0335

MULTONA Spalviniai dažai 0335, 400 ml

10,50 €
< 12
0335
Multona
Aprašymas
Universali kompaktiška sistema su originaliems automobilio dažams priderintais spalvų atspalviais. Taip pat, puikiai tinka naudoti dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, keramika ir metalas. Norėdami išlaikyti geresnį atsparumą atmosferos poveikiui bei dažų spindesį, nudažytą paviršių padenkite laku.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra acetonas; n-butilacetatas. H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles. Neesant pakankamos ventiliacijos gali susidaryti sprogus oro/dujų mišinys.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: