• AG4 100
AG4 100

ARS Purškiamas glaistas,spalva šviesiai pilka 1kg

9,60 €
> 12
AG4 100
ARS
Aprašymas
yra dvikomponentis purškiamasis poliesterinis glaistas, skirtas sujungti glaistu padengtus ir nepadengtus paviršius arba išlyginti automobilio kėbulą, stiklo pluošto ir plastiko detales. Glaistu formuojamas lygus paviršius per visą automobilio kėbulą, kuris yra būtinas prieš naudojant užpildą ir dažus. Po sukietėjimo ARS Color AG4 suteikia lygų sluoksnį, kuris lengvai šlifuojamas, išlieka kietas, atsparus įlenkimams, smūgiams ir vibracijoms.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra stirenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P305+P351+P338 PATEKUS į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: