• SG6 LB 150
SG6 LB 150

SOLL LIGHT BLUE Universalus palengvintas glaistas, spalva mėlyna 1.5 ltr

17,50 €
> 12
SG6 LB 150
Soll
Aprašymas
Ypač palengvintas, lengvai dengiamas glaistas, skirtas didesniems ir mažesniems nelygumams užpildyti, automobilių detalių vidiniams paviršiams glaistyti. Gerai sukimba su aliumininiais ir cinkuotais paviršiais. Dėl mažo tankio labai gerai šlifuojamas.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS07, GHS08. Sudėtyje yra stirenas. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.EUH208 Sudėtyje yra cobaltum-[bis (2-ethylhexanoate)]. Gali sukelti alerginę reakciją. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. P405 Laikytiužrakintą. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: