• SG1 400
SG1 400

SOLL FULL Universalus užpildantis glaistas,spalva balta 4kg.

16,50 €
SG1 400
Soll
Išparduota
Aprašymas
Dvikomponentis universalus užpildantis poliesterinis glaistas, skirtas dideliems ir mažiems paviršiaus nelygumams užpildyti. Lengva padengti ir šlifuoti su grubiu ir smulkiu šlifavimo popieriumi. Būdingos savybės: lankstumas ir geras sukibimas su gruntuotais ir negruntuotais paviršiais.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra stirenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti garų. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių apsaugos priemones. P281 Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) pagal regionines taisykles.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: