• SG3 020E
SG3 020E

SOLL ECO Glaistas su stiklo pluoštu, spalva žalia 0.2kg.

2,50 €
> 12
SG3 020E
Soll
Aprašymas
Dvikomponentis poliesterinis glaistas su stiko pluoštu, skirtas užpildyti ir sustiprinti korozijos paveiktą paviršių, prieš tai jį nuvalius. Lengva padengti ir naudoti. Būdingos savybės: labai geras sukibimas su bet kokiais paviršiais ir mechaninis atsparumas.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra stirenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H372 Kenkia organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . P260 Neįkvėpti garų. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: