• AG2 180
AG2 180

ARS Minkštas užpildantis glaistas,spalva smėlio 1.8kg.

10,80 €
> 12
AG2 180
ARS
Aprašymas
tai dvikomponentis poliesterinis užpildantis glaistas, skirtas užpildyti nelygumus automobilio remonto metu. Lengvai dengiamas, elastingas, gerai sukimba su paviršiumi, paskirsčius ant didesnio ploto nepalieka porų. Ypač lengvai šlifuojamas net po ilgesnio laiko tarpo, tepant ant vertikalių paviršių nesusidaro nubėgimai.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS07, GHS08. Sudėtyje stirenas. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H351 Įtariama, kad sukelia vėžį (Įkvėpus). H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: