• SF4 LG 3.785
SF4 LG 3.785

SOLL HS SF4 4:1 Akrilinis gruntas, šviesiai pilkas 3.785ltr

50,63 €
> 12
SF4 LG 3.785
Soll
Aprašymas
Dvikomponentis HS kokybės akrilinis užpildas, turintis plačias panaudojimo galimybes. Puikios užpildymo savybės, lengvai šlifuojamas ir greitai džiūsta. Gali būti naudojamas „šlapias ant šlapio“.
ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra n-butilacetatas; 2,3-epoxypropyl neodecanoate; Fatty acids, C18, unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine. H226 Degūs skystis ir garai. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinejimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Jums taip pat gali patikti

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: