• SF7 B1
SF7 B1

SOLL Acryfiller 4:1 HS SF7-Akrilinis gruntas su kietikliu, juodas 1ltr

10,37 €
> 12
SF7 B1
Soll
Aprašymas
HS kokybės akrilinis užpildas, pagamintas akrilo dervų pagrindu. Puikios užpildymo savybės, gerai sukimba su įvairiais paviršiais, lengvai šlifuojamas. Komplektuojamas kartu su kietikliu SOLL FH7.
Gruntas – ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra ksilenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Kietiklis – ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra heksametileno diizocianatas, oligomerai; n-butilacetatas; aromatinis poliizocianatas; m-tolilidendiizocianatas. H226 Degūs skystis ir garai. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti)- šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: