• S-PP 1
S-PP 1

SOLL PLASTIC Gruntas plastikui 1l

15,75 €
> 12
S-PP 1
Soll
Aprašymas
Vienkomponentis plastikinių detalių gruntas, skirtas pagerinti sukibimą su plastiko viršutiniu sluoksniu. Tinka gruntuoti beveik visas sintetines dalis, naudojamas automobiliuose.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra ksilenas, etilbenzenas. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H312 Kenksminga susilietus su oda. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H373 Gali pakenkti organams jeigu, medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines /dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: