• A-F-51-096G
A-F-51-096G

ARS Akril.gruntas,pilkas su kietikliu HS 5:1 0.8l+0.16l

11,25 €
> 12
A-F-51-096G
ARS
Aprašymas
Tai dvikomponentis akrilinis užpildas. Lengvai šlifuojamas ir labai geras pagrindas visiems automobilių remonte naudojamiems dažams, gerai sukimba su įvairiais paviršiais. Labai geros užpildymo savybės, greitai džiūsta.
Gruntas – ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra ksilenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Kietiklis – ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra ksilenas; Heksametileno diizocianatas, oligomerai; Toluene diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,2-oxydiethanol and propylidenetrimethanol. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. P335 Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. EUH06 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P304+340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: