• ABP 05B
ABP 05B

ARS Struktūriniai bamperių dažai,juodi 0.5ltr

10,50 €
> 12
ABP 05B
ARS
Aprašymas
yra vieno komponento struktūriniai buferių dažai, atsparūs +70 °C temperatūrai, skirti automobilių pramonėje esančių plastikinių paviršių, tokių kaip buferių, apkraštavimų ir išorinių veidrodžių taisymo darbams. Tiesiogiai sukimba su nuvalytais ir nušlifuotais plastikais, kietu PVC. Greitai džiūsta, lengvai naudojamas, gerai apsaugo nuo neigiamų atmosferos poveikių.
ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra n-butilacetatas; solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinė. H226 Degūs skystis ir garai. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: