• SPU 50 5M
SPU 50 5M

SOLL Poliuretaniniai klijai plastikui, komplekte su dviem antgaliais, darbo laikas 5 min

10,50 €
> 12
SPU 50 5M
Soll
Aprašymas
Poliuretaniniai klijai plastikui su dviem antgaliais, darbo laikas per kurį produktą galima užtepti ir koreguoti - 5 min.
Komponentas A. ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS07. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akiu dirginimas nepraeina: kreiptis I gydytoja. Komponentas B. PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS07, GHS08. Sudėtyje yra difenilmetano diizocianatas, izomerai ir homologai. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H351 Įtariama, kad sukelia vėžį. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P284 [Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Rekomenduojame įsigyti kartu su šia preke

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

1 kita prekė toje pačioje kategorijoje: