• S700015
S700015

SOLL Lakas žibintams,juodas 150ml

3,90 €
S700015
Soll
Išparduota
Aprašymas
Specialūs stiklo efektą turintys dažai, skirti priekinių, galinių ir šoninių žibintų, projekcinių atšvaitų, stiklų ir t. t. dažymui.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra acetonas; n-butilacetatas. H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima. EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Neesant pakankamos ventiliacijos gali susidaryti sprogus oro/ dujų mišinys.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

9 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: