• 700004
700004

ARS Akrilinis bespalvis lakas,aerozolyje 500ml

4,65 €
> 12
700004
ARS
Aprašymas
Skaidrus blizgantis lakas yra skaidrus specialios kombinacijos aukštos kokybės lakas. Jis suteikia paviršiui blizgų atspalvį ir apsaugo jį nuo korozijos. Kruopščiai nuvalyti paviršių. Prieš naudodami 2 minutes gerai sukratykite. Išbandyti laką, kad būtų patikrintas suderinamumas ir spalvų tonai. Purškimo atstumas yra apie 25 cm. Liesti galima maždaug po 20 minučių, visiškai sausas po 12 valandų. Po naudojimo skardinę apversti ir purkšti kelias sekundes.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra acetonas; n-butilacetatas. H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima. EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neikvėpti garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Neesant pakankamos ventiliacijos gali susidaryti sprogus oro/ dujų mišinys.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

9 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: