• S700315
S700315

SOLL Ertmių konservantas,bespalvis 1ltr

8,45 €
> 12
S700315
Soll
Aprašymas
Labai skvarbi ir patikima antikorozinė danga, kuri išstumia drėgmę net iš sunkiai prieinamų vietų. Naudojama naujų ir naudotų automobilių uždarų ertmių (slenksčių, durelių ir kt.) padengimui. Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus. Išdžiūvus, suformuojama ilgalaikė, vaškinga, tamsiai gelsvos spalvos, korozijos procesą stabdanti plėvelė.
ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; Hydrocarbons, C9, aromatics. H226 Degūs skystis ir garai. H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti CO2, smėlį, miltelius. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Jums taip pat gali patikti

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: