• S700300
S700300

SOLL ANTIGRAVEL Apsauginė slenksčių danga,juoda 1kg

5,25 €
> 12
S700300
Soll
Aprašymas
Purškiama tekstūrinė apsauginė kėbulo danga, skirta apsaugai nuo skaldos ir smulkių akmenukų. Pagaminta gumos ir dervų pagrindu. Greitai džiūsta ir puikiai apsaugo nuo rūdžių. Ypač tinka matomoms automobilio dalims. Suteikia matinį, tekstūrinį paviršių, kurį lengvai galima uždažyti.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GSM08. Sudėtyje yra ksilenas. H225 Labai degūs skystis ir garai. H373 Gali pakenkti organams jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H315 Dirgina odą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H317 Gali sukelti alergine odos reakcija. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P304+340 ĮKVĖPUS: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Jums taip pat gali patikti

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: