• SFR W125
SFR W125

SOLL Rapid filler 4:1 HS-Greitai džiūstantis akrilinis gruntas su kietikliu, baltas 1.25ltr

16,50 €
> 12
SFR W125
Soll
Aprašymas
HS kokybės labai greitai džiūstantis užpildas, pagamintas akrilo dervų pagrindu. Puikios užpildymo savybės, gerai sukimba su įvairiais paviršiais, lengvai šlifuojamas.
Gruntas – ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra ksilenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra dibutyltin dilaurato. Gali sukelti alerginę reakciją. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Kietiklis – PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra heksametilendiizocianato; n-butilacetatas; 4-toluensulfonilizocianatas; toluen-diizocianatas; aromatinis poliizocianatas. H225 Labai degūs skystis ir garai. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P284 [Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: