• SF3 W1
SF3 W1

SOLL Akrilinis gruntas, baltas 4:1 HS SF3 1.25l

15,25 €
> 12
SF3 W1
Soll
Aprašymas
Dvikomponentis HS kokybės, greitai džiūstantis akrilinis užpildas, pasižymintis geromis užpildymo savybėmis. Gerai sukimba su įvairiais paviršiais, lengvai šlifuojamas. Komplektuojamas kartu su akriliniu užpildo kietikliu SOLL FH3.
GRUNTAS. ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. KIETIKLIS. PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra heksametilendiizocianato; n-butilacetatas; etilacetatas; Dibutyltin dilaurato. H225 Labai degūs skystis ir garai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dumų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P303+P361+353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P405 Laikyti užrakintą.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: