• A-F-41-1B
A-F-41-1B

ARS HS 4:1 Akrilinis gruntas su kietikliu, juodas 0.8l+0.2l

11,25 €
> 12
A-F-41-1B
ARS
Aprašymas
Tai dvikomponentis HS kokybės akrilinis užpildas. Labai lengvai šlifuojamas ir labai geras pagrindas visiems automobilių remonte naudojamiems dažams, gerai sukimba su įvairiais paviršiais. Labai geros užpildymo savybės, greitai džiūsta. Komplektuojama kartu su akriliniu užpildo kietikliu ARS Color HS 1+4.
Gruntas – PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra ksilenas. H226 Degūs skystis ir garai. H312 Kenksminga susilietus su oda. H332 Kenksminga įkvėpus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) į įteisintą atliekų šalinimo įmonę. Kietiklis – ATSARGIAI. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra ksilenas; Heksametileno diizocianatas, oligomerai; n-butilacetatas. H226 Degūs skystis ir garai. H312 Kenksminga susilietus su oda. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H332 Kenksminga įkvėpus. H332 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) į įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: