• SP 01 15
SP 01 15

SOLL Automobilių stiklų klijų gruntas,naudojamas prieš klijavimą 15ml

3,00 €
> 12
SP 01 15
Soll
Aprašymas
Gruntas garantuoja greitą ir patikimą prilipimą langų stiklų klijams. Nuvalykite stiklo kraštus su SOLL silikono valikliu. Aplikatoriumi užtepkite SOLL stiklų gruntą ant stiklo krašto ir palikite džiūti mažiausiai 10 minučių. Užtepkite automobilių stiklų klijus rankiniu ar pneumatiniu pistoletu ant automobilio kėbulo briaunų. Įstatykite stiklą į vietą, švelniai paspauskite ir užfiksuokite su stiklų laikikliais.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. H225 Labai degūs skystis ir garai. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ ventiliacijos/ apšvietimo/ įrangą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

7 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: