• SU W500
SU W500

SOLL Apsauginė slenksčių danga,balta 500ml

5,60 €
> 12
SU W500
Soll
Aprašymas
Aerozolinė uždažoma apsauginė kėbulo danga, skirta apsaugai nuo skaldos ir smulkių akmenukų. Pagaminta gumos ir dervų pagrindu. Greitai džiūsta ir puikiai apsaugo nuo rūdžių. Ypač tinka matomoms automobilio dalims. Suteikia matinį, tekstūrinį paviršių, kurį lengvai galima uždažyti.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GSM09. Sudėtyje yra Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; Reaction mass of ethylbenzene and xylene; butanone; Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cycloalkanes max. 5% n-hexanes. H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P260 Neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P304+P312 ĮKVĖPUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P403 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

9 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: