• S700211
S700211

SOLL Neuždažoma apsaug.kėbulo danga,aerozolyje,juoda 500ml

4,00 €
> 12
S700211
Soll
Aprašymas
Aerozolinė neuždažoma apsauginė automobilių kėbulo danga, pagaminta bitumo pagrindu. Ši danga suteikia kokybišką apsaugą nuo rūdžių ir akmenukų smūgių, taip pat pasižymi garso izoliacinėmis savybėmis. Sukurta kaip danga, apsauganti metalo paviršius nuo korozijos, ypač tinka kėbulo dugno plokščių, ratlankių vidinės pusės, važiuoklės dalių apdirbimui. Sukuria tvirtą, elastingą, termoizoliuojantį sluoksnį, kuris apsaugo nuo atmosferos poveikio.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GSM08, GHS09. Sudėtyje yra Angliavandeniliai, C9, aromatinių. Pirminis benzinas (nafta), hidronusierintas sunkusis. H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P260 Neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P403 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Neesant pakankamos ventiliacijos gali susidaryti sprogus oro/ dujų mišinys.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

10 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: