• S700213
S700213

SOLL Ertmių konservantas aerozolyje,bespalvis 500ml

5,00 €
> 12
S700213
Soll
Aprašymas
Labai skvarbi ir patikima antikorozinė danga, kuri išstumia drėgmę net iš sunkiai prieinamų vietų. Naudojama naujų ir naudotų automobilių uždarų ertmių (slenksčių, durelių ir kt.) padengimui. Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus. Išdžiūvus, suformuojama ilgalaikė, vaškinga, tamsiai gelsvos spalvos, korozijos procesą stabdanti plėvelė.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GSM08, GHS09. Sudėtyje yra Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Hydrocarbon, C9-C12, n-alkanes,iso-alkenes, cyclic, aromates(2-25%). H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H411 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P260 Neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P403 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles. Neesant pakankamos ventiliacijos gali susidaryti sprogus oro/ dujų mišinys.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

10 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: