• 11240
11240

HAGMANS Skaidrus apsauginis automobilių kėbulo vaškas 500ml

8,23 €
> 12
11240
Hagmans
Aprašymas
Labai skvarbi, tiksotropinė, aerozolinė apsauginė antikorozinė danga, naudojama naujų ir naudotų automobilių uždarų ertmių ir sunkiai prieinamų vietų (slenksčių, durelių, lanžeronų ir kt.) padengimui. Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus. Išdžiūvus, suformuojama ilgalaikė, vaškinga, bespalvė, korozijos procesą stabdanti plėvelė.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09. Sudėtyje yra Angliavandeniliai C9-C12, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, aromatinių angliavandenilių (2-25%); Angliavandeniliai, C9, C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, < 2% aromatiniai; Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P309+P311 Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/talpą šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

10 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: