• 11250
11250

HAGMANS TO3 Uždarų kėbulo ertmių konservantas 500ml

8,09 €
> 12
11250
Hagmans
Aprašymas
Labai skvarbi ir patikima antikorozinė danga, kuri išstumia drėgmę net iš sunkiai prieinamų vietų. Naudojama naujų ir naudotų automobilių uždarų ertmių (slenksčių, durelių ir kt.) padengimui. Danga dengiama ant švaraus ir sauso paviršiaus. Išdžiūvus, suformuojama ilgalaikė, vaškinga, tamsiai gerlsvos spalvos, korozijos procesą stabdanti plėvelė. Naudojamas kaip gruntas prieš Hagmans F40.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra Angliavandeniliai C9-C12, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, aromatinių angliavandenilių (2-25%) (< 25%); Sulfonrūgštys, naftos, kalcio druskos. H222 Ypač degus aerozolis. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P309+P311 Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

10 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: