• 11280
11280

HAGMANS Uždažoma apsauginė automobilių kėbulo danga, juoda 500ml

8,30 €
> 12
11280
Hagmans
Aprašymas
Elastinga aerozolinė uždažoma apsauginė automobilių kėbulo danga, naudojama antikorozinei apsaugai ir apsaugai nuo akmenukų. Turi garsą slopinančių savybių. Sudėtyje nėra agresyvių tirpiklių, todėl neveikia PVC dangų.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra etilacetatas. H222 Ypač degus aerozolis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

10 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: