• S700310
S700310

SOLL Uždaž.kėbulo danga ir siūlių herm. viename,pilka 1ltr

10,50 €
> 12
S700310
Soll
Aprašymas
Uždažoma danga, apsauganti nuo žvyro ir akmenų smūgių, pasižyminti antikorozinėmis ir garso izoliacinėmis savybėmis, pagaminta kaučiuko ir dervų pagrindu. Skirta atstatyti originalią, gamyklinę remontuojamų paviršių struktūrą.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GSM08. Sudėtyje yra toluenas. H225 Labai degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Rekomenduojame įsigyti kartu su šia preke

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: