• SG1 100
SG1 100

SOLL FULL Univ.užpildantis glaistas,gelsvas 1kg

7,50 €
> 12
SG1 100
Soll
Aprašymas
Dvikomponentis universalus užpildantis poliesterinis glaistas, skirtas dideliems ir mažiems paviršiaus nelygumams užpildyti. Lengva padengti ir šlifuoti su grubiu ir smulkiu šlifavimo popieriumi. Būdingos savybės: lankstumas ir geras sukibimas su gruntuotais ir negruntuotais paviršiais.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07. Sudėtyje yra stirenas. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: