• SG3 150G
SG3 150G

SOLL GLASS Glaistas su stiklo pluoštu, spalva žalia 1.5kg

10,38 €
> 12
SG3 150G
Soll
Aprašymas
Dvikomponentis poliesterinis glaistas su stiko pluoštu, skirtas užpildyti ir sustiprinti korozijos paveiktą paviršių, prieš tai jį nuvalius. Lengva padengti ir naudoti. Lengvai šlifuojamas, labai geras sukibimas su bet kokiais paviršiais ir mechaninis atsparumas.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra stirenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. H372 Kenkia klausos organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra 2,2-(m-tolylimino) diethanol; 2,2-[(4-methylphenyl) imino] bisethanol. Gali sukelti alerginę reakciją. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: