• SG8 100
SG8 100

SOLL UNI SOFT Universalus minkštas glaistas, spalva balta 1kg

5,90 €
> 12
SG8 100
Soll
Aprašymas
Dvikomponentis poliesterinis užpildantis glaistas, skirtas užpildyti nelygumus automobilio remonto metu. Lengvai dengiamas, elastingas, gerai sukimba su paviršiumi, paskirsčius ant didesnio ploto nepalieka porų. Lengvai šlifuojamas net po ilgesnio laiko tarpo, tepant ant vertikalių paviršių nesusidaro nubėgimai.
PAVOJINGA. Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS08. Sudėtyje yra stirenas. H226 Degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Kenkia organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . P260 Neįkvėpti garų. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P501 Turinį/ talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/ regionines/ nacionalines/ tarptautines taisykles.

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: